انتخاب وب سایت:
  • تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات

 رئیس پژوهشکده فرش ایران: دکتر احمد اکبری


http://akbaria.kashanu.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: akbari@kashanu.ac.ir

تلفن مستقیم دبیرخانه (خانه عطارها): 55451496 31 98

تلفن دفتر مستقر در دانشگاه:  55913128 31 98