انتخاب وب سایت:
  • کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   ابوالفضل   کریمیان      سرایدار   پژوهشکده فرش ایران    
 2   سید علی   گلساز      مسئول دفتر   پژوهشکده فرش ایران    
 3   مهدی   محسنی      مسول دفتر دانشگاه   پژوهشکده فرش ایران