معرفی

معرفی

پژوهشکده فرش ایران در سال 1382 با عنوان مرکز پژوهشی فرش ایران با اخذ موافقت اصولی دو ساله در دانشگاه کاشان در حوزه فرش دستباف فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به پتانسیل­ های موجود در منطقه کاشان و حضور بیش از 1400 واحد تولید کارگاهی فرش ماشینی در این منطقه و همچنین نظر به اهمیت آن در امر صادرات و اشتغال زایی، این مرکز مصمم شد تا در این حوزه نیز فعالیت نماید. لذا دانشگاه کاشان به منظور انجام پژوهش­ های کاربردی در زمینه­ های مختلف تولید فرش اعم از دستباف و ماشینی و بر اساس مصوبه مورخ 91/12/12 شورای گسترش آموزش عالی در ارتباط با موافقت قطعی ارتقاء مرکز پژوهشی فرش به پژوهشکده فرش ایران، اقدام به تاسیس این پژوهشکده نموده است. هم اکنون محل فعالیت این پژوهشکده در خانه تاریخی عطارها واقع در مرکز شهر کاشان است.

اهداف پژوهشکده:

پژوهش در زمینه ­های مختلف فرش و نیز تخصص­ ها و رشته­ های مرتبط در جهت ارتقاء توان علمی و عملی اساتید، پژوهشگران، صنعتگران و هنرمندان فرش ایران اعم از فرش دستباف و ماشینی و همچنین تلاش در راستای کاربردی سازی نتایج تحقیقات و یافته ­ها از مهمترین اهداف پژوهشکده فرش است.

در مجموع مهمترین اهداف پژوهشکده عبارتند از:

Ø      آسیب شناسی و حل مسائل و تنگناهای کشور در زمینه­های مختلف  فرش اعم از فرش دستباف و ماشینی.

Ø      توسعه و گسترش پژوهش در زمینه فرش و دستیابی به علوم و فناوری­های نوین .

Ø      تقویت نهاد­های موثر و مرتبط در حوزه­های مختلف فرش.

 Ø      فرهنگ سازی و تعمیم کاربرد نتایج تحقیقات فرش در جامعه.